Regulamin konkursu walentynkowego

Regulamin konkursu walentynkowego

 

 

§1

Organizatorem konkursu jest Lekarski Gabinet Dermatologiczny Derko-Med z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ulicy Ks. Wajdy 2b, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przedmiotem Konkursu jest:

umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym :

„Życzeń walentynkowych dla bliskiej Ci osoby”

Niniejszy Regulamin Konkursu stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook. Wszelkie informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi a nie portalowi Facebook.

§2

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia i nie ubezwłasnowolniona. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook, przy czym dane zawarte na profilu muszą być zgodne z rzeczywistością. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących czynności, za pośrednictwem serwisu Facebook:

*zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go

*umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym życzeń walentynkowych dla bliskiej osoby

Uczestnik, który przystąpił do Konkursu jest związany warunkami niniejszego regulaminu. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz w celu ogłoszenia zwycięzcy konkursu na facebooku oraz w celu wydania nagrody. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora przesłanego tekstu w związku z Konkursem.

§3

Konkurs jest organizowany w terminie: 23.01.2019 – 14.02.2019. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14.02.2019 do godz. 20:00. Każdy uczestik zostanie nagrodzony. Zwycięzca otrzyma PODWÓJNE ZAPROSZENIE NA ZABIEGI W NASZYM GABINECIE (masaż twarzy, szyi i dekoltu oraz relaksacyjny masaż pleców) ważny 1 miesiąc od daty wystawienia. Poza nagrodą główną przewidziano 1 wyróżnienie – otrzyma je osoba z największą ilością lajków i reakcji pod swoim komentarzem. Reszta uczestników otrzyma niespodziankę – nagrodę pocieszenia! Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 3 dni od daty zakończenia konkusrsu.

§4

Nagroda główna zostanie przyznana Uczestnikowi, którego komentarz, życzenia walentynkowe będą najciekawsze. W Konkursie będą uwzględniane wyłącznie teksty nienaruszające prawa polskiego, ani jakichkolwiek praw osób trzecich, nie przedstawiające treści i zachowań powszechnie uznawanych za obraźliwe.

§5
Dane Zwycięzcy Konkursu, który nabędzie prawo do Nagrody zostaną opublikowane na profilu Gabinetu Derkomed na Facebooku oraz w organizowanym wydarzeniu konkursowym.

§6
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Organizator. Decyzję o najciekawszym komentarzu i nagrodzie podejmie Organizator wydarzenia.

§7
Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora do 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika Konkursu, numer telefonu, oraz podstawę reklamacji. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§8

Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego konkursu. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystywania tekstu we wszelkiej działalności reklamowej i promocyjnej Organizatora, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, bez konieczności zapłaty na rzecz Uczestnika wynagrodzenia. Organizator nie jest zobowiązany do rozpoczęcia korzystania w określonym terminie.

§9

Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.


Centrum Medycyny Estetycznej Dermatologii i Kosmetologii
Centrum Medycyny Estetycznej Dermatologii i Kosmetologii
Centrum Medycyny Estetycznej Dermatologii i Kosmetologii
Centrum Medycyny Estetycznej Dermatologii i Kosmetologii
Centrum Medycyny Estetycznej Dermatologii i Kosmetologii
Centrum Medycyny Estetycznej Dermatologii i Kosmetologii

Centrum Dermatologii, Kosmetyki i Medycyny Estetycznej Derkomed
ul. Ks. J. Wajdy 2B, 42-600 Tarnowskie Góry
+48 510 249 751 / derkomed@derkomed.pl


@derkomed